24 Eylül 2009, Perşembe         Salon 1
ESCVS JUNIOR CLUB/TKSV ORTAK ÇALIŞMALARI: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İPUÇLARI – I
ESCVS JUNIOR CLUB /HHFT JOINED SESSIONS: HINTS FOR RESIDENTS-I

KARDİYAK ANJİYOGRAFİ LABORATUVARINDAN ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER/
ASSESSMENTS FROM CATH. LABS

Başkanlar/Chairmen: Haldun Müderrisoğlu (Ankara, TR) / Ferşat Kolbakır (Samsun, TR)
Ateroskleroz Dışı Patolojilerde Örnekler Üzerinde Anjiyografi Değerlendirme
Angiographic Assessments in Non-Atherosclerotic Patients

Hürkan Kurşaklıoğlu (Ankara, TR)
Pratik Noktaları ile Hemodinami (Hemodinamik Çalışmaları Nasıl Değerlendirmeliyiz?)
Assessment of Hemodynamic Studies

Barış Ökçün (İstanbul, TR)
ESCVS JUNIOR CLUB/TKSV ORTAK ÇALIŞMALARI: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İPUÇLARI – II
ESCVS JUNIOR CLUB /HHFT JOINED SESSIONS: HINTS FOR RESIDENTS-II

AMELIYAT ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KOMPLİKASYON OLASILIKLARI (HASTA
ÖRNEKLERİ İLE ) / PRE- OPERATIVE RISK ASSESMENT AND COMPLICATION POSSIBILITIES
(WITH CASE STUDIES)

Oturum Başkanları/Chairmen: Ferşat Kolbakır (Samsun, TR) / Haldun Müderrisoğlu (Ankara, TR)
Agri Obez ve Kontrolsüz Diyabetli Koroner Kalp Hastasının Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi /
Preoperative Assesment of the Coronary Artery Patient with Extreme Obesity and Uncontrolled Diabetes

Gökhan Önem (Denizli, TR)
Pulmoner Hipertansiyonlu Kalp Kapak Hastasının Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi /
Preoperative Assesment of Valvular Heart Case with Pulmonary Hypertension

M. Kamil Göl (Samsun, TR)
Yeniden Koroner Bypas Cerrahisi Gerektiren Hastanın Değerlendirilmesi /
Preoperative Assesment of Redo CABG Patient

Mustafa Kemal Demirağ (Samsun, TR)
ESCVS JUNIOR CLUB/TKSV ORTAK ÇALIŞMALARI: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI – III
ESCVS JUNIOR CLUB /HHFT JOINED SESSIONS: PROBLEMS OF RESIDENTS -III

Oturum Başkanları/Chairmen: Stephan Schueler (Newcastle, UK) / Haldun Müderrisoğlu (Ankara, TR) /
Ferşat Kolbakır (Samsun, TR)
Asistan eğitiminde standardizasyon sorunumuz /
Standardization Problem in Residency Programms

Ozan Onur Balkanay (İstanbul, TR)
Yurt Dışındaki KVC Asistan Eğitim Programlarının Karşılaştırılması /
Comperission of Overseas Training of Cardiovascular Surgery Residency Programs

Pınar Alkan (İstanbul, TR)
Asistanlıkta Yurtdışı Rotasyonu / Overseas Rotational Residency Programs
Kerem Yay (Ankara, TR)
KVC’de Bayan Asistanların Yeri Ve Rolleri / Plays And Role Of Female Residents In
Cardiovascular Surgery

Cansın Pancaroğlu (İstanbul, TR)
Asistan Eğitim Programımız Beklentilerimi Karşıladı mı? Gelecekteki Beklentilerim
(1 Aylık Uzmanın Görüşü) / Has Our Residency Program Covered All My Expectations? My Future
Perspectives (Opinions Of One Month Old Surgeon)

Ali Aycan Kavala (İzmir, TR)
Yeni Uzmanlık Yönetmeliği Ne Getirdi? / What has Changed in the New Specialization Regulations?
Kadir Gökhan Saçkan (Denizli, TR)
Genç Kardiyovasküler Cerrahlara Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler / Recommandations To
The Junior Cardiovascular Surgeons To Pursue A Succesfull Career

Stephan Schueler (Newcastle, UK)
HEKİMLERİN YASAL SORUMLULUKLARI: 2009 TARTIŞMALARI
LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE DOCTORS : 2009 DISCUSSIONS

Oturum Başkanları/Chairmen: Yılmaz Nişancı (İstanbul, TR) / Mete Alp (İstanbul, TR) / Cevdet Erdöl (Ankara, TR)
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Üniversiteler / Transformation Program in Health and The Universities
Enver Duran (Edirne, TR)
Ceza Hukukundaki Yeni Değişiklikler Kardiyolog ve Kalp Cerrahlarını Nasıl Etkileyecek / How Will
Cardiologists And Cardiovascular Surgeons Be Influenced By The Recent Transformations In Penal Law

Durmuş Tezcan (İzmir, TR)
Sağlık Bakanlığı Görüşü / View of Ministry of Health
Hüseyin Demirel (Ankara, TR)
TÜRK- İRAN ORTAK OTURUMU
TURKISH-IRAN JOINT SESSION

MİTRAL KAPAK HASTALIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
CHALLENGING ASPECTS IN MITRAL VALVE DISEASE

Oturum Başkanları / Chairmen: Mohammed Ali Yousefnia (Tehran, IR) / Feridun Noohi (Tehran, IR) /
Öztekin Oto (İzmir, TR)
İskemik MY Tedavisinde Güncelleme/ Updates In Management of Ischemic MR
Farideh Roshanali (Tehran, IR)
Asemptomatik Şiddetli Mitral Yetmezliğinde Yaklaşım / Management of Asymptomatic
Severe

Fikri Yapıcı (İstanbul, TR)
Tekrarlayan Mitral Stenozda Girişimsel Başarılar / Interventional Challenges in Re Mitral
Stenosis

Farshad Shakerian (Tehran, IR)
Yeni Cerrrahi Araçlar Ameliyat Tekniğimizi Ne Kadar Kolaylaştırıyor? / How Far New Surgical
Devices Make Our Surgical Techniques Easier?

Hüseyin Okutan (Isparta, TR)
Mitral Kapak Onarımıyla Birlikte Triküspit Kapak Onarımı / Tricuspid Valve Repair Combined
with MV Repair

Saeid Hosseini (Tehran, IR)
Mitral Kapak Cerrahisinde Yeni Teknikler / New Techniques in Mitral Valve Surgery
Tayfun Aybek (Ankara, TR)
24 Eylül 2009, Perşembe         Salon 2
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ FORUMU
ANTIHYPERTENSIVE THERAPY FORUM

HİPERTANSİYONDA TARTIŞMALI KONULAR
CONTROVERSIES IN HYPERTENSION

Oturum Başkanları/Chairmen: Ali Oto (Ankara, TR) / Nizamettin Toprak (Diyarbakır, TR)
Antihiperansif Tedavide Hasta Uyumu / Complience in Hypertension Treatment
Armağan Altun (Edirne, TR)
Hipertansiyon ve Metabolic Sendrom / Hypertension and Metabolic Syndrome
Aytekin Oğuz (İstanbul, TR)
Yaşlılarda Hipertansiyon Tedavisi : Tartışma Nerede ?
Antihypertensive Therapy in the Elderly : Where is the Contraversy ?

Gülcan Abalı (Adana, TR)
HİPERTANSİYONDA SUBKLİNİK ORGAN HASARI
SUBCLINICAL ORGAN DAMAGE IN HYPERTENSION

Oturum Başkanları/Chairmen: Giray Kabakçı (Ankara, TR) / Şekip Altunkan (Ankara, TR)
Hangi Hasta, Ne Zaman, Ne ile Taranmalı? / Which patient ? When ? Which screening method ?
Şekip Altunkan (Ankara, TR)
Kardiyak / Sol Ventrikül Hipertrofisi / Cardial / Left Ventricular Hypertrophy
Aziz Karabulut (Diyarbakır, TR)
Mikroalbüminüri / Microalbuminuria
Ayşen Ağaçdiken Ağır (Kocaeli, TR)
Böbrek / Böbrek İşlev Testleri / Kidneys / Renal Function Tests
Yunus Erdem (Ankara, TR)
HİPERTANSİYONDA KOMBİNASYON TEDAVİSİ
COMBINATION THERAPY FOR HYPERTENSION

Moderatör / Moderator: Ali Oto (Ankara, TR)
Niçin 2009 ‘da Hala Hastaların Çoğunda Hedef Kan Basıncı Değerine Ulaşılamıyor? / Why in
2009 Most Of The Patients Are Still Not At The Goal?

Zeki Öngen (İstanbul, TR)
KB Kontrolünde Etkin Kombinasyonlar / The Effective Combination In CP Control
Kudret Aytemir (Ankara, TR)
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE RAAS BLOKAJI / RAAS BLOCKADE FOR HYPERTENSION
MANAGEMENT

Oturum Başkanları/Chairmen: Nasıh Nazlı (Ankara, TR) / Zeki Öngen (İstanbul, TR)
ACE İNHİBİTÖRLERİ:Hipertansiyon Yelpazesinin Değişmezi mi? / ACE INHIBITORS: Is It The
Principal Of The Hypertensive Spectrum?

Athanasios J Manolis (Athens, GR)
ARB’LER :2009 da Neredeyiz? / ARB’S:Where Are We Standing In 2009?
Nevrez Koylan (İstanbul, TR)
DİREKT RENİN İNHİBİTÖRLERİ: Yeni Bir Açılım / DIRECT RENIN INHIBITORS: A New Perspective
Roland Schmieder (Nuremberg, DE)
KARDİYORENAL OLAYLARI ÖNLEMEDE RAAS BLOKAJI / RAAS BLOCKADE TO PREVENT
CARDIORENAL EVENTS

Oturum Başkanları/Chairmen: Sema Güneri (İzmir, TR) / Aytül Belgi (Antalya, TR)
Hipertansiyon ve Hipertansiyon Komplikasyonlarında Inflamasyonun Rolü
Role Of Inflammation In Hypertension And Complications Of Hypertension

Roland Schmieder (Nuremberg, DE)
Kardiyovasküler Devamlılık’da RAAS Blokajı / RAAS Blockade In Cardiovascular Continuum
Athanasios J Manolis (Athens, GR)
24 Eylül 2009, Perşembe         Salon 3
UYGULAMALI KARDİYAK MRG KURSU
HANDS ON CARDIAC MRI COURSE

Kurs Yöneticileri / Course Directors : Ali Oto (Ankara, TR) / Uğur Bozlar (Ankara, TR)
1. OTURUM: Temel Prensipler ve Kardiyak MRG İndikasyonları
1st SESSION: Basic Principles and Indications of Cardiac MRI

1. OTURUM: Temel Prensipler ve Kardiyak MRG İndikasyonları
1st SESSION: Basic Principles and Indications of Cardiac MRI

2.OTURUM: Kardiyak MRG İçin İleri İndikasyonlar ve Uygulamalar
2nd SESSION: Advanced Indications and Applications for Cardiac MRI

2.OTURUM: Kardiyak MRG İçin İleri İndikasyonlar ve Uygulamalar
2nd SESSION: Advanced Indications and Applications for Cardiac MRI

Bu sayfa 3164 kez görüntülenmiştir.