25 Eylül 2009, Cuma         Salon 1
TROMBOZ VE ANTİKOAGÜLASYON:2009’ DA AKILDA KALANLAR
THROMBOSIS AND ANTICOAGULATION: REMAINED IN THE MIND IN 2009

Oturum Başkanları/ Chairmen: Hakan Kültürsay (İzmir, TR) / Dilek Ural (Kocaeli, TR)
Tromboz ve Antikoagülasyon: Kardiyologlar İçin Temel Bilgiler (Hiperkoagülabl Durumlar,
HIT, Antitrombotik Direnci vb ) / Thrombosis and Anticoagulation : Basic Informations For
Cardiologists (Hypercoaglability, HIT, Antithrombotic Resistence)

İbrahim Haznedaroğlu (Ankara, TR)
Akut Miyokard İnfarktüsünde Antitrombotik Tedavi Yelpazesi / The Spectrum of Antiplatelet
Therapy for Acute Myocardial Infarction

M.T. Roe (North Carolina, USA)
DVT ve PTE Sonrası Antikoagülasyon: 2009 Güncelleme / Update in Anticoagulation following
DVT and Pulmonary Thromboembolism

Haşmet Bardakçı (Ankara, TR)
KALP YETMEZLİĞİ 2009
HEART FAILURE 2009

Oturum Başkanları/Chairmen: Ahmet Oktay (İstanbul, TR) / Ersel Onrat (Afyon, TR)
Akut Kalp Yetmezliği Tedavisi / Treatment of Acute Heart Failure
Ahmet Oktay (İstanbul, TR)
Kalp Yetmezliği Tedavisi : Biyobelirteçler Nereye Kadar ? / Treatment of Heart Failure:With
Biomarkers From Diagnosis to Therapy

O. Akın Serdar (Bursa, TR)
2009 Yılında Hücresel Tedaviler: Umutlar ve Sınırlılıklar / Cell Therapy in 2009:Promises and
Pitfalls

Yılmaz Nişancı (İstanbul, TR)
Kalp Yetmezliğinin Seyri Değiştirilebilir mi ? Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi ile
Kazanımlar/ Can The Course Of Heart Failure Be Reversed ? Opportunities To Improve Through
Cardiac Resynchronization Therapy

Özgür Aslan (İzmir, TR)
Sağ Ventrikül Yetmezliği Tedavisi / Management Of Right Ventricular Failure
Cemil Gürgün (İzmir, TR)
HİPERTANSİYONDAN MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE ACE İNHİBİSYONU
Oturum Başkanı: Ali Oto (Ankara, TR)
Hipertansiyonda ACE İnhibisyonu ve Kanıtlar
Serdar Küçükoğlu (İstanbul, TR)
2009 Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde Son Kuşak ACE İnhibitörleri ile İlgili Öne Çıkan
Başlıklar

Ali Oto (Ankara, TR)
KARDİYOVASKÜLER TIPTA KALİTE VE SAĞLIK EKONOMİSİ: ARTIK DİKKATE ALMANIN
ZAMANI GELDİ
QUALITY OF CARE AND HEALTH ECONOMICS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE: IT IS TIME TO
SERIOUSLY CONSIDER

Oturum Başkanları/Chairmen : Yılmaz Nişancı (İstanbul, TR) / Haldun Müderrisoğlu (Ankara, TR)
Türkiye’de Aterotrombotik Hastalık Maliyeti: TAM Çalışmasının Öğrettikleri /
The Cost of Atherotrombotic Disease in Turkey: What We Have Learned from TAM Study?

Ali Oto (Ankara, TR)
Prognoz Değerlendirme: Uygunluk, Maliyet PKG Örneği /
Outcomes Assessment: Appropriateness, Cost of Care, Highlights on PCI

Yücel Balbay (Ankara, TR)
Akut MI İçin Kalite Optimizasyonu - Uluslarası Bakış /
Optimizing Quality Improvement for Acute MI-An International Perspectives

M.T. Roe (North Carolina, USA)
LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİDE 2009 TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları/Chairmen: Barış İlerigelen (İstanbul, TR) / Ilgın Karaca (Elazığ, TR)
Düşük HDL Düzeyleri: Tedavide Hayal Kırıklıkları, Başarı Umutları / Low HDL Levels:
Disappointment in Therapy and Hopes for the Success

Meral Kayıkçıoğlu (İzmir, TR)
hsCRP Yeniden Gündemde : Lipid Düşürücü Tedavide Yeni Hedefler / hsCRP is Back Again: New
Targets in Lipid Lowering Therapy

Sema Güneri (İzmir, TR)
Statinlerin Etkileri: LDL Düşürmeden ,LOX-1 İnhibisyonuna ve hsCRP’ye / The effects of
Statins:From LDL Lowering to LOX-1 Inhibition and hsCRP

Murat Sezer (İstanbul, TR)
Kardiyovasküler Korumada Rezidüel Risk Kavramı / Residual Risk Concet in Cardiovascular
Protection

Fatih Sinan Ertaş (Ankara, TR)
KLİNİK KARDİYOLOJİDE SIK SORULAN SORULAR
FAQ’s IN CLINICAL CARDIOLOGY

Oturum Başkanları / Chairmen : Neşe Çam (İstanbul, TR) / Murat Ersanlı (İstanbul, TR)
Statin Yan Etkileri / Side Effects of Statin Therapy
Şenol Demircan (Ankara, TR)
Glisemik Kontrol / Glycemic Control
Remzi Yılmaz (Şanlıurfa, TR)
Yoğun Bakımda Aritmiler / Arrhythmias in ICU
Tayfun Açıl (Ankara, TR)
Metabolik Sendromla Başetmek İçin / Management of Metabolic Syndrome
Ahmet Temizhan (Ankara, TR)
İnfektif Endokardit Proflaksisi: Yeni Kılavuzun Getirdiği Kargaşa / Infective Endocarditis
Prophylaxis: A Confusion State with the New Guidelines

Ali Serdar Fak (İstanbul, TR)
Diyabetik Kalp / Diabetic Heart
Asuman Kaftan (Konya, TR)
Açılış Töreni / Opening Ceremony
Açılış Töreni / Opening Ceremony
25 Eylül 2009, Cuma         Salon 2
MİTRAL KAPAK ONARIMI 2009
MITRAL VALVE REPAIR IN 2009

Oturum Başkanları / Chairmen: Cevat Yakut (İstanbul, TR) / Gökhan İpek (İstanbul, TR)
Yayın Moderatör / Live Transmission Moderator: Kıvanç Metin (İzmir, TR)
Video Sunumu: Mitral Onarım Teknikleri / Video Presentation: Mitral Valve Repair Techniques
Rahmi Zeybek (İstanbul, TR)
Canlı Yayın: Port Access Surgery Tekniği ile Mitral Onarım (Olgunun Sunuluşu ve Hazırlık
Aşaması ) / Live Transmission: Mitral Valve with Port Access Technique (Case Presentation and
Preperations for the Operations)

Alaaddin Yılmaz (Nieuwegein, NL)
AORT KAPAĞI İÇİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
NOVEL TREATMENTS FOR AORTIC VALVE

Oturum Başkanları/Chairmen: Azmi Özler (İstanbul, TR) / Mete Alp (İstanbul TR)
Canlı Yayın Moderatör: Kıvanç Metin (İzmir, TR)
Aort Darlığının Moleküler Mekanizması: Aterosklerozla İlişkisi ve Tedavide Neredeyiz? / Moleculer
Mechanisms in Aortic Stenosis: Relationship with Atherosclerosis and Where are we in this treatment?

Ertan Yetkin (Bolu, TR)
Canlı Yayın: Port Access Surgery Tekniği ile Mitral Onarım (Olgunun Sunuluşu ve Hazırlık
Aşaması) / Live Transmission: Mitral Valve with Port Access Technique (Case Presentation and
Preperations for the Operations)

Alaaddin Yılmaz (Nieuwegein, NL)
Paravalvuler Leakte Reoperasyonun Alternatifi Var mı? / Has Paravalvular Leak an
Alternative Treatment rather than Re-Operation?

Hürkan Kurşaklıoğlu (Ankara, TR)
YENİDEN GİRİŞİM VE YENİDEN CERRAHİ
RE-OPERATIONS AND RE-INTERVENTIONS

Oturum Başkanları/Chairmen: Bingür Sönmez (İstanbul, TR) / Sabri Dağsalı (İstanbul, TR)
Canli Yayın Moderator: Kıvanç Metin (İzmir, TR)
Canlı Yayın: CABG Sonrası Açık Greftlerle Çalışan Kalpte MVR /
Live Transmission: Beating Heart MVR in REDO CABG Cases With Patent Grafts

Ciro Campanella (Edinburgh-UK)
Re-Mitral Balon Valvuloplasti / Re- Mitral Balloon Valvuloplasty
Nuran Yazıcıoğlu (İstanbul, TR)
Fontan Ameliyatlarından Sonra Re Operasyonlar / Re Operation After Fontan Operation
M. A. Navabi (Tehran, IR)
Üçüncü ve Dördüncü Kez Ameliyatlar: Gerçek mi Hayal mi? / Three-Do and Quadri-Do: Is it Real
or a Fiction?

Cevat Yakut (İstanbul, TR)
ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ YAKLAŞIMLAR
NEW THERAPEUTIC OPTIONS IN AF

Oturum Başkanları / Chairmen: Hikmet Koçak (Erzurum, TR) / Belhan Akpınar (İstanbul, TR)
Giriş ve Oryantasyon / Introduction and Orientation
Ertan Sağbaş
Canlı Yayın: Maze 4 Ameliyatı
Live Transmission: Maze 4 Operation

Alaaddin Yılmaz (Nieuwegein, NL)
Transkateter AF Ablasyonunda 2009’ da Neredeyiz? / Transcatheter AF Ablation in 2009:
Where are we now?

Sedat Köse
PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA EN UÇTA NEREYE GELDİK
WHERE ARE WE STANDING AT THE VERY DISTAL IN PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Oturum Başkanları/Chairmen: Bülent Kaya (Ankara, TR) / Eyüp Hazan (İzmir, TR)
Canlı Yayın Moderatör/ Live Transmission Moderator: Ahmet Tulga Ulus (Ankara, TR)
Canlı Yayın: Torakoabdominal Anevrizma Komplikasyonunun Endovasküler Tedavisi /
Live Transmission: Repair Of A Complication Of Thoraco-Abdominal Aneurysm With
Endovascular Technique

Piotr M. Kasprzak (Regensburg, DE)
Endovasküler Girişimlerde Nereye Geldik? / Where have we reached in Endovascular Procedures
Fatih Boyvat (Ankara, TR)
Tibio- Femoral Rekanalizasyon / Tibio-Femoral Recanalisation
Firuzan Numan (İstanbul, TR)
Femorodistal Bypasslar/Femordistal Bypass
Hakan Uncu (Ankara, TR)
Tıbbi Tedavide Yeni Ne Var? / Medical Treatment: What is new?
Mehmet Kurtoğlu (İstanbul, TR)
CABG YAPILIRKEN STENTİ AÇIK DAMARA BYPAS YAPILMALI MI?
SHOULD BYPASS BE PERFORMED TO THE PATENT STENT DURING CABG?

Oturum Başkanları / Chairmen: Mete Alp (İstanbul, TR) / Cem Nazlı (İzmir, TR)
Kardiyolog görüşü / Cardiologist View:
Mustafa Akın (İzmir, TR)
Cerrah Görüşü / Surgeon View:
Azmi Özler (İstanbul, TR)
Tartışmacı / Discussant :
Levent Birincioğlu (Ankara, TR)
Salondan Görüşler / Views from Audience)
Son Söz/ Rebuttal:
Mustafa Akın (İzmir, TR)
Son Söz/ Rebuttal :
Azmi Özler (İstanbul, TR)
25 Eylül 2009, Cuma         Salon 3
ESC GUCH KURSU 2009 / ESC GUCH COURSE 2009
CONGENITAL CARDIOLOGISTS MEET CONGENITAL CARDIAC SURGEONS

Opening Remarks
Harald Kaemmerrer (Munich, DE) / Pedro Trigo-Trindade (Zurich, CH) /
Andreas Szatmari (Budapest, HU) /Baurer Ulrike (Berlin, DE) / Öztekin Oto (İzmir, TR)
Session 1
Oturum Başkanı/Chairmen: Andreas Szatmari (Budapest, HU) / Serdar Küçükoğlu (İstanbul, TR)
Cardio-Pulmonary Bypass in ACHD
Öztekin Oto (İzmir, TR)
Abnormalities in the Aortic Root of ACHD
Koichiro Niwa (Tokyo, JP)
Valve Replacement: Choosing the Right Valve for Adults with CHD
Helmut Baumgartner (Munster, DE)
Is the Ross-Procedure the Method of Choice for Aortic Valve Replacement in Adults ?
Ad Bogers (Rotterdam, NL)
Session 2
Oturum Başkanı/Chairmen: Harald Kaemmerrer (Munich, DE) / Ali Oto (Ankara, TR)
Marfan Syndrome and Familial Thoracic Aortic Aneurysm Syndrome
Johan Holm (Malmo, SE)
Surgical Management of Adults with Marfan Syndrome
Walter Eichinger (Munich, DE)
Surgical Management of Aortic Coarctation
Hasan Tahsin Keçeligil (Samsun, TR)
Following the Adult After Surgery for Aortic Coarctation
Harald Gabriel (Vienna, AU)
Oturum 3
Session 3

Oturum Başkanı/Chairmen: Levent Saltık (İstanbul, TR) / Helmut Baumgartner (Munster, DE)
Surgical Management of Adults with Atrial or Ventricular Septal Defects
Öztekin Oto (İzmir, TR)
Following the Adult After Surgery for Atrial or Ventricular Septal Defects
Harald Gabriel (Vienna, AU)
Surgical Management Atrio-Ventricular Septal Defect
Viktor Hraska (Sankt Augustin, DE)
Bu sayfa 2151 kez görüntülenmiştir.