27 Eylül 2009, Pazar         Salon 1
2009 İLAÇ SALINIMLI STENT ZİRVESİ
DRUG ELUTING STENT SUMMIT 2009

Oturum Başkanları /Chairmen :Ali Oto (Ankara, TR)/ Mustafa Demirtaş (Adana, TR)
Tartışmacılar/Discussants: Mustafa Kemal Batur (Adana, TR) / Mehmet Balkanay (İstanbul, TR) / İbrahim Yekeler
(İstanbul, TR) / Rıdvan Yalçın (Ankara, TR) / Enver Dayıoğlu (İstanbul, TR)/ Mustafa Akın (İzmir, TR) / Oben Döven (Mersin,
TR) / Cemal Tuncer (Kahramanmaraş, TR) / Mustafa Kılıçkap (Ankara, TR)
Canlı Yayın / Live Transmission
STEMI hastalarında İSS / DES for STEMI patients
Timur Timurkaynak (Ankara, TR)
Çok damar hastalarında ISS / DES for multivessel disease
Barış Ökçün (İstanbul, TR)
Kompleks lezyonlarda ISS / DES for complex lesions
Aylin Yıldırır (Ankara, TR)
Sol ana koroner lezyonlarında ISS / DES for left main lesion
Oktay Sancaktar (Antalya, TR)
Stent trombozu / Stent thrombosis
Turgay Çelik (Ankara, TR)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE SIK SORULAN SORULAR
FAQ’S IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Oturum Başkanları/Chairmen : Gökhan Cin (Mersin, TR) /Sinan Aydoğdu (Ankara, TR)
Tartışmacılar/Discussants: Tuğrul Okay (İstanbul, TR) / Aylin Yıldırır (Ankara, TR) / Mehmet Emin Korkmaz (Ankara,
TR) / Ertan Yetkin (Bolu, TR) / Niyazi Güler (Van, TR) / Mustafa Cemri (Ankara, TR) / Hakan Tıkız, (Manisa, TR)
NSTEMI Optimal Tedavisi / Optimal Management of NSTEMI
Sema Güneri (İzmir, TR)
Fibrinolitik Tedavi / Fibrinolytic therapy
Kenan İltümür (Diyarbakır, TR)
Primer PKG / Primary PCI
Mehmet Emin Korkmaz (Ankara, TR)
Karotid Arter Stent Uygulaması / Carotid artery stenting
Fatih Boyvat (Ankara, TR)
ISS’de Uzun Süreli Güvenlik :Stent Trombozunun Ötesi / Long-Term Safety of DES’s :Beyond
Late Stent Thrombosis

Ertan Ural (Kocaeli, TR)
Kontrast Nefropati / Contrast Nephropathy
Abdullah Doğan (Isparta, TR)
Aort Koarktasyonu İçin Stent Uygulama / Stenting for Aortic Coarctation
Ramazan Akdemir (Ankara, TR)
HT Tedavisinde Renal Artere Stent Uygulama / Renal Artery Stents in the Treatment of HT
Yunus Erdem (Ankara, TR)
KATETER ODASI TARTIŞMALARI
CATHLAB DISCUSSION

OTURUM I / SESSION I
Oturum Başkanları/Chairmen: Tuğrul Okay (İstanbul, TR) / Rıdvan Yalçın (Ankara, TR)
Tartışmacılar/Discussants : Mustafa Gökçe (Trabzon, TR) / Tevfik Gürmen (İstanbul, TR) / Can Özer (Ankara, TR) /Feridun
Koşar (Malatya, TR)/ Ejder Kardeşoğlu (İstanbul, TR) / Vedat Aytekin (İstanbul, TR) / Şule Korkmaz (Ankara, TR)
TCT’den Seçmeler / From TCT
Vedat Aytekin (İstanbul, TR)
Canlı Yayın / Live Transmission
Sol Ana Koroner Hastalığı: Hala Sınıf III İndikasyon mu ? / Left Main Coronary Artery Disease:
Is it still a Class III Indication for PCI

Mustafa Kemal Batur (Adana, TR)
OTURUM II / SESSION II
Oturum Başkanları/Chairmen: Can Özer (Ankara, TR) / Tevfik Gürmen (İstanbul, TR)
Tartışmacılar/Discussants : Cemal Tuncer (Kahramanmaraş, TR) / Yılmaz Nişancı (İstanbul, TR) / Cem Nazlı (İzmir, TR) /
Beyhan Eryonucu (İstanbul, TR) / Tevfik Karagöz (Ankara, TR) / Mustafa Demirtaş (Adana, TR)
Canlı Yayın / Live Transmission
COURAGE Çalışmasından Sonra Klinik Uygulamamız Değişti mi ?/
Has the Practice Changed After COURAGE?

Yılmaz Nişancı (İstanbul, TR)
Bifurkasyon Lezyonları / Bifurcation Lesions
Cemal Tuncer (Kahramanmaraş, TR)
Kronik Total Oklüzyon / Chronic Total Occlusion
Mustafa Demirtaş (Adana, TR)
KATETER ODASI KOMPLİKASYONLARI
Oturum Başkanları/Chairmen: Osman Yeşildağ (İstanbul, TR) / Gökhan İpek (İstanbul, TR)
Perikard Tamponadı / Pericardial Tamponade
Ceyhun Ceyhan (Aydın, TR)
Akım-Yok / Yavaş Akım / No-Reflow /Slow-Flow
Cem Barçın (Ankara, TR)
Hipotansiyon / Şok / Hypotension/Shock
Talat Tavlı, (Manisa, TR)
Koroner Diseksiyon / Coronary Dissection
Cem Nazlı (İzmir, TR)
Akut Stent Trombozu / Acute Stent Thrombosis
Beyhan Eryonucu (İstanbul, TR)
Cihaz Embolizasyonu ve Yakalama / Device Embolization and Snaring
Tevfik Karagöz (Ankara, TR)
27 Eylül 2009, Pazar         Salon 2
ŞİMDİ KADIN KALBİNE BAKMA ZAMANI
NOW IT IS TIME TO LOOK AT WOMAN’ S HEART

Oturum Başkanları/Chairmen: Şule Korkmaz (Ankara, TR) / Velit Halit (Kayseri, TR)
Kadın Kalbini Nasıl Tanıyalım? Ne Kadar İnvaziv Olmalıyız? / How Shall We Understand
Woman Heart? How Far Should We Invasive?

Nurgül Keser (İstanbul, TR)
Kadınlarda Perkütan Koroner Girişimler: Primum Non Nocere / PCI In Woman : First Do Not Harm
Hatice Şaşmaz (Ankara, TR)
Kadınlarda Koroner By Pass: Gerçekten Farklı mı? / Coronary ByPass In Woman: Is it Really Different?
Gökhan İpek (İstanbul, TR)
Gebelikde Kalp Kapak Hastalıkları, Doğuştan Kalp Hastalıkları, Anevrizma ve Diseksiyonlara Yaklaşım/
Treatment of Heart Valve Disease, Congenital Heart Disease, Aneurysm and Dissections in Pregnancy

Levent Birincioğlu (Ankara, TR)
Olgu Sunumları / Case Presentations
Halil Kısacık (Ankara, TR)
PAH’DA HEDEF ODAKLI TEDAVİ VE TRANSPLANTASYON KARARI
TARGET ORIENTED TREATMENT AND DECISION OF TRANSPLANTATION IN PULMONARY HYPERTENSION

Oturum Başkanları: Ali Oto (Ankara, TR) / Nazzareno Galie (Bologna, IT)
Açılış / Introduction
Ali Oto (Ankara, TR)
PAH’da Hedef Odaklı Tedavi / Target Oriented Treatment in Pulmonary Hypertension
Süleyman Özkan (İstanbul, TR)
Yeni Tedavi Kılavuzunda Neler Değişti / What Has Changed in the New Guidelines
Nazzareno Galie (Bologna, IT)
2009’da PAH Tedavisinde Bilateral Akciğer Transplantasyonu / Bilateral Lung Transplantation in 2009
Stephan Schueler (Newcastle, UK)
HAYATIMDAKİ EN İLGİNÇ OLGU OTURUMU
THE MOST INTERESTING CASE IN MY LIFE SESSION

Oturum Başkanları / Chairmen: Ahmet Öcal (Isparta, TR) / Kaan Kırali (İstanbul, TR)
Perkütan Girisim Sirasinda Koroner Arter Perforasyonu / Perforation of the Coronary Artery
During Percutaneous Itervention

Hikmet Yorgun
Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Atipik Bir Kist Hidatik Vakası / Atypical Cyst Hydatid
Case Mimic King Left Ventricular Aneurysm

Uğur Canpolat (Kayseri, TR)
Pulmoner Artere Embolize Olan Patent Ductus Arteriyozus Koilinin Kardiyopulmoner
Baypass Kullanılmadan Cerrahi Olarak Çıkarılması / Surgical Removal of an Embolized Patent
Ductus Arteriosus Coil from Pulmonary Artery Without Cardiopulmonary Bypass

Kanat Özışık (Ankara, TR)
Pulmoner Artere Embolize Olan Patent Ductus Arteriozus (PDA) Kapatma Cihazının Snare ile
Çıkarılması / Retrieval of Patent Ductus Arteriosus (PDA) Closure Device Which Embolized to the
Pulmonary Artery with Goose Neck Snare

Murat Çelik (Ankara, TR)
Kapiller Hemanjiom Varlığında Aort Koarktasyonuna Cerrahi Yaklaşım / Surgical Approach to
Aortic Coarctation in the Presence of Capillary Hemangioma

Kanat Özışık (Ankara, TR)
Takayasu Arteritinde Revaskülerizasyon; Endikasyon, Zamanlama ve Cerrahi Seçenekler /
Revascularisation in Takayasu Arteritis; Indications, Timing, Surgical Options

Erdal Aslım (Ankara, TR)
Kalp-içi Hareketli Kitle: Brucella Endokarditi Nedeniyle Kopmuş Büyük Vejetasyonlu Sol
Ventriküler False Tendon / An Intracardiac Mobil Mass: Ruptured Left-ventricular False Tendon
with Big Vegetation Due To Brucella Endocarditis

Enbiya Aksakal (Erzurum, TR)
Nadir Rastlanan Bir Kararsız Anjina Olgusu; Dev Hücreli Arterit / A Rare Cause of Unstable
Angina Pectoris; Giant Cell Arteritis

Cihan Altın (Ankara, TR)
Sternum Açılması / Sternum Dehiscence
İrfan Taşoğlu (Ankara, TR)
Post Kardiyotomi Kardiyojenik Şok Görülen Bir Hastanın Levitronix Destek Sistemiyle
Başarılı Bir Şekilde tedavi Edilmesi / Successful Management of a Patient with Postcardiotomy
Cardiogenic Shock with Levitronix Support System

Koray Ak (İstanbul, TR)
27 Eylül 2009, Pazar         Salon 3
PERFÜZYON KURSU I
PERFUSION COURSE I

YENİ DOĞANDA VE PEDİATRİK HASTADA PERFÜZYON
PERFUSION IN NEW BORN AND PEDIATRIC CASE

Oturum Başkanları /Chairmen : Alp Alayunt (İzmir, TR) / Ömür Özmen (İzmir, TR)
Neonatal ve Pediatrik Hastalarda Düşük Hacimli Prime / Low Volume Prime in Neonates and
Pediatric Cases

Alper Savaş (İstanbul, TR)
Çocuklarda Kansız Prime / Blood Free Prime in Neonates
Frank Merkle (Berlin, DE)
Neonatal ve Pediatrik Hastalarda MUF ve UF Uygulamaları / MUF and UF in Neonates and
Pediatric Cases

Faik Fevzi Okur (İzmir, TR)
Pediatrik ve Erişkin KPB Farklılıkları / Differences in Pediatric and Adult CPB
Zerrin Ural (Adana, TR)
Pediatrik KPB Uygulamalarında Prime Solüsyonları / Prime Solutions in Pediatric CPB
Semih Tezeren (Ankara, TR)
PERFÜZYON KURSU II
PERFUSION COURSE II

PERFÜZYON TEKNİĞİNDE YENİLİKLER /
NEW DEVELOPMENT IN PERFUSION TECHNIQUES

Oturum Başkanları /Chairmen: Faik Fevzi Okur (İzmir, TR) / Nuran Ay Dereli (İzmir, TR)
Hasta Transportu Sırasında VAD Kullanımı / Valve Implamentation at the Patient
Transportation

Frank Merkle (Berlin, DE)
Mini-Devre Uygulamalarının Klinik Sonuçları / Clinical Outcomes After Mini-Circuit
Implamentations

Frans Waanders, (Utrecht, NL)
Kardiyak Transplantasyonda Evreler / Stages at Cardiac Transplantations
Sabır Alkan (Antalya, TR)
Hemobag Uygulaması / Hemobag Implamentation
Serdar Günaydın (Kırıkkale, TR)
Ekstrakorporeal Dolaşım ve Biyouyumluluk / Biocompetability in Extracorporeal Circulation
Mustafa Kocakulak (Zonguldak, TR)
Retrograd Otolog Prime / Retrograde Otologous Prime
Tamer Sarı (Ankara, TR)
PERFÜZYON KURSU III
PERFUSION COURSE III

PERFÜZYONİST EĞİTİMİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
TRAINING OF THE PERFUSIONIST AND THE ASSESMENT OF THE RESULTS

Oturum Başkanları / Chairmen: Baran Uğurlu (İzmir, TR) / Tamer Sarı (Ankara, TR)
Perfüzyonist Eğitiminde Simülasyon / Simulation in Training of the Perfusionist
Frank Merkle (Berlin, DE)
Ülkemizde Perfüzyonistler İçin Yüksek Lisans Eğitimi / Master Degree for Perfusionist in
Turkey

Mustafa Göz (Diyarbakır, TR)
Perfüzyonda Data Management Sistemleri ve Devamlı Kan Gazı Analizi / Data Management
Systems and Continuous Blood Gas Analysis in Perfusion

Mehmet Hadi Çağlayan (Bursa, TR)
Hemodilüsyon , Hemofiltrasyon ve Kan Koruma Teknikleri / Hemofiltration and Blood
Preservation Techniques

Seralp Güner (İzmir, TR)
Hemodilüsyon Sağlayan Faktörler Arasında Oksijenatörün Yeri Var mıdır ? / Has
Oxygenerator a Role on Hemodilution

Işık Betül Kutlu (Gaziantep, TR)
PERFÜZYON KURSU IV
PERFUSION COURSE IV

SERBEST SUNUMLAR
FREE COMMUNICATIONS

Oturum Başkanları / Chairmen : Serdar Günaydın (Kırıkkale, TR) / Ömür Özmen (Antalya, TR)
KPB’ de Oksijenatör Atık Gazında CO2 Miktarının Sürekli İzlenmesi ve Kan Gazındaki CO2
Miktarının Saptanması / Continuous Assesment of CO2 in Discharged Oxygenerator Gases and
Blood Gas CO2 in CPB

Mustafa Aşık (Kayseri, TR)
Vakum Destekli Venöz Drenaj Sistemi / Vacuum Supported Venous Drainage
Fatma Celayir (İstanbul, TR)
Koroner Bypass ve Aort Disseksiyonu Hibrid Tedavisinde Perfüzyon Uygulamaları / Perfusion
in Hybrid For CABG and Aortic Dissection

Yusuf Öztürk
Aort Anevrizması Vakalarında Aksiller Arter ve Aksiller Ven Kanülasyonu ile Perfüzyon
Uygulaması / Perfusion with Acsillary Artery and Vein Canulation in Aortic Aneurysm

Hülya Yük (İstanbul, TR) / Asiye Gülşen (İstanbul, TR)
Aort Anevrizmalarında Çift Arterle Yapılan Perfüzyon Olgu Sunumu / Perfusion with Double
Arterial Route : Case Report

Hacı Aslan (İstanbul,TR) / İlhan Gül (İstanbul, TR)
KPB‘da Hemofiltrasyonun Laktat Düzeyine Etkisi Ve Hemofiltrat Sıvısının Özellikleri / Effect
of Hemofiltration on Lactate in CPB

Adnan Göktaş (Ankara, TR)
Torakal ve Torako-Abdominal Aort Anevrizmalarında Uç Organ Perfüzyonu / End Organ
Perfusion in Throcal and Thoraco Abdominal Aortic Aneurysm

Mutlu Ekici (İstanbul, TR)
Bu sayfa 2786 kez görüntülenmiştir.